ติดต่อ

ที่อยู่ :

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 35 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ :

039-319111 ต่อ 10959 งานเทคนิคสารสนเทศ

039-319111 ต่อ 10950 งานบริการยืม-คืนสารสนเทศและวารสาร

039-319111 ต่อ 10953 งานวิทยพัฒนา

อีเมล :

library@rbru.ac.th