แนะนำ หอสมุดกลางฯ

ความเป็นมา : หอสมุดกลาง

           หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แบ่งส่วนราชการเป็น 4 งาน ได้แก่ งานบริหารจัดการ งานบริการสารสนเทศ งานเทคนิคสารสนเทศ และงานวิทยพัฒนา และสถานที่ตั้งมีดังนี้

พ.ศ. 2515 – 2517

จัดตั้งห้องสมุดวิทยาลัยครูจันทบุรี และฝ่ายโสตทัศนศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคารไม้ชั้นเดียวตรงข้ามเรือนท่านเป้ง (ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้ว)

พ.ศ. 2517 – 2519

ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ชั้น 1

พ.ศ. 2519 – 2535

ตั้งอยู่ที่อาคารหกเหลี่ยมโดยแยกออกเป็น 2 ส่วน คือฝ่ายหอสมุด และฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน

มีฐานะเป็นหน่วยงานในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ