บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-Services


ฐานข้อมูล ThaiLis

โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ThaiLis

RBRU e-Theses

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

RBRU e-Research

ระบบฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

RBRU e-Library

ระบบห้องสมุดอิเล็กรอนิกส์ บริการ ยืม-คืน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการใช้งานห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูล สกอ.

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างประเทศ 13 ฐาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สกอ.

ฐานข้อมูล IG Library

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ e-Book

คู่มือการใช้งาน IG Library

ระบบตรวจสอบผลงานทางวิชาการ

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์


หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี